Общи условия за ползване на Inhaler Magazine

Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани на Inhaler Magazine, са собственост на Inhaler Magazine, освен ако изрично е посочено друго. Всички елементи на сайта включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информации или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на издателя.

Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на издателя, посочване на източника и добавяне на линк към Inhaler Magazine. Включването на връзки към сайтa е свободно, но ще ви бъдем благодарни, ако ни уведомите. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено без предварителното съгласие на Inhaler Magazine. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Защита на лични данни

Издателят не събира лични данни за посетителите на сайта извън технологично необходимата идентификационната информация, която сайтовете автоматично събират, докато сте в тях. Издателят не използва и няма да използва, предоставя, продава или дава под наем каквато и да било част от тази автоматично събирана технологична информация при никакви обстоятелства и на никаква цена.

С приемането на настоящите общи условия посетителите и потребителите на Inhaler Magazine изразяват съгласието си за използване на тази технологично необходимата идентификационна информация, която сайтa автоматично събира.

Използването на “cookies” като идентификация при посещаване на сайта е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и която позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Повече информация за използването на “cookies” можете да намерите на на нашата страница Политика за бисквитки или на cookiecentral.com.

Права и задължения на страните

Inhaler Magazine има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя без предварително да известява потребителите затова.

Inhaler Magazine има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

Inhaler Magazine има право при неизпълнение на договорни отношения, злоумишлени действия, непристойни коментари и други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия да изтрие, ограничи и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.

Inhaler Magazine има право да търси отговорност и санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи по Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши договорни отношения, извърши злоумишлени действия, направи непристойни коментари и/или извърши други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия.

Inhaler Magazine има право да генерира и изпраща на посочен от страна на потребителя електронен адрес синтезирана информация за новостите публикувани в сайта под формата на електронен бюлетин.

С приемането на настоящите общи условия издателят получава право да изпраща до потребителя съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия, като осигурява ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано.

Inhaler Magazine се задължава да осигури на потребителя по ясен и недвусмислен начин възможност за отказ за получаване на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8.

Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел. 

За използване на информация и текстове от Inhaler Magazine с търговска цел моля свържете се с нас на имейл office@inhalermagazine.com или посетете нашата страница Copyright

Потребителят има право да посочи електронен адрес, на който иска да получава синтезирана информация за новостите публикувани в сайта под формата на електронен бюлетин.

Потребителят има право да откаже, посредством начините предоставени от издателя получаването на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8

Ограничена отговорност

Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите на сайта не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта.

Inhaler Magazine не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, дължащи се на случайни събития и на такива, свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

Inhaler Magazine не носи отговорност за вреди, получени вследствие на публикувана информация, както и за съдържанието и достоверността на публикуваните  материали.

Inhaler Magazine не носи отговорност при непредоставяне на стоки и /или услуги от трети лица рекламиращи чрез сайтa

Inhaler Magazine не носи отговорност за злоумишлени и некоректни действия от страна на трети лица.

Inhaler Magazine не носи отговорност в случай на претенции от трета страна относно неправомерно използване от страна на потребителя и рекламодателя на търговски марки, промишлени дизайни, патенти, полезни модели и авторски права.

Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите. Рекламите и другите разположени в сайта материали от трети лица, следва да са изработени в съответствие с действащото национално и общностно законодателство в областта на защита на индустриалната собственост, авторските права, конкуренцията, потребителите и да са съобразени с правилата за добросъвестна търговска практика и добрите нрави.

Публикуване и промяна на общите условия

Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между потребителя и трети лица, с които потребителя се е свързал, използвайки услугите на сайта.

При изменения и/или допълнения на Общите условия, издателя уведомява потребителите по подходящ начин за извършените промени – като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени не по-късно от 7 дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията.

Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последна им актуализация.

Спорове

Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай не непостигане на съгласие – по съдебен ред.


Всички материали и информацията, намиращия се на този интернет адрес е предназначена единствено за медицински специалисти (лекари, фармацевти, специализанти, медицински научни работници, студенти по медицина и фармация и други лица пряко и/или косвено занимаващи се с практическа, управленска или научна дейност в областта на медицината).

Информацията в този раздел е достъпна за всички лица, но не е предназначена и не следва да се ползва под каквато и да е форма освен информационна от лица, които не влизат в кръга от професионалисти посочени по горе. Информацията в този раздел не може да се ползва и не е предназначена за диагностициране и самолечение. Информацията в този раздел не може да се ползва като източник или заместител на медицинска консултация. Информацията не може да служи за източник и основа за детерминиране на здравословни проблеми.

Inhaler Magazine като мениджър на информационния сайт не носят отговорност за каквито и да е резултати и последствия, в това число и за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, настъпили като пряка или косвена последица от достъп на лица, които не са в кръга от посочените по горе лица и специалисти и които, ползвайки информацията, са декларирали неверни данни и обстоятелства.

Информацията за медицински специалисти, достъпна в този раздел, носи информационен и новинарски характер и е предназначена за представяне на тенденциите и насоките в развитието на медицинската наука и практика в определени области.

Информацията не може да служи като основа за консултативна и диагностична дейност, както и да е основа за вземане на решения или предприемане на действия или бездействия, свързани със здравето на пациентите.

Информацията в страницата може да съдържа информация, свързана с научни екперименти и/или непотвърдени данни и/или научни прогнози, която на по-късен етап да бъде потвърдена/опровергана. В случай че решите да използвате информацията публикувана в страницата Вие приемате риска от възможна непълнота или неточност на информацията, или несъответствието й на Вашите нужди или изисквания.

Inhaler Magazine не поема и няма да носи отговорност за преки, случайни, последващи, косвени, наказателни или каквито и да е други вреди или пропуснати ползи, произтичащи от достъпа до или невъзможността за достъп до настоящата интернет страница, или произтичащи от използването на каквато и да част от информация, публикувана на нея.

За повече информация, моля свържете се с нас на имейл office@inhalermagazine.com

Последно допълнена на 28/03/2020

Съжалявам, но се налага! Използваме бисквитки и подобни технологии, за да управляваме този уебсайт, за да ни помогне да разберем как го използвате. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори

Съжалявам, но се налага! Използваме бисквитки и подобни технологии, за да управляваме този уебсайт, за да ни помогне да разберем как го използвате. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори